ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 2022
Karnataka Examination Results 2022
Brought to you by National Informatics Centre

 

 

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ / Pre-University Examination Board

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ/PUC Supplementary Results announced on 12th September,2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/Karnataka Examination Authority

ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ CET ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ /Revised CET Examination Results announced on 01 October,2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ/Karnataka Secondary Education Examination Board

SSLC ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ /SSLC supplementary Examination Results announced on 21st July,2022

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ / Pre-University Examination Board

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ/PUC Results announced on 18th June,2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ/Karnataka Secondary Education Examination Board

SSLC ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ /SSLC Main Examination Results announced on 19th May,2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Neither NIC nor the respective Board, KARNATAKA is responsible for any inadvertent error that may have crept in the results being published on NET. The results published on net are for immediate information to the examinees. These cannot be treated as original mark sheets. Original mark sheets have been issued by the Board separately.